Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lumenir Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.05.2018. Viimeisin muutos 02.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Lumenir Oy, Riihimiehentie 2, 01720 Vantaa

050 3224900 / 050 322 4930

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sami Valula, sami.valula@lumenir.fi, 050 5679222

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, tuotteiden ja/tai palveluiden toimitukset.

 

Meille antamasi tiedot

Keräämme tietoja, jotka annat meille suoraan. Keräämme tietoja esimerkiksi, kun luot tilin, päivität profiiliasi, osallistut palveluiden tiettyihin interaktiivisiin toimintoihin, täytät lomakkeen, pyydät asiakastukea tai kommunikoit kanssamme. Keräämiimme tietoihin saattaa sisältyä mm. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite sekä mitkä tahansa muut tiedot mitkä päätät antaa meille.


Jos annat meille henkilökohtaisia tietoja jonkun muun puolesta, sinun on varmistettava, että sinulla on oikeus luovuttaa kyseiset tiedot meille, muun muassa kyseiseltä henkilöltä saatu, ja että voimme kerätä, käyttää ja paljastaa näitä tietoja tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Kaikkien muista henkilöistä antamiesi tietojen kerääminen ja käsittely on tämän käytännön mukaista.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme tarvittavat tiedot, kuten osoite-, puhelinnumero- ja nimitiedot kolmansille osapuolille, kuten tavarantoimittajille, kuljetusliikkeille tai valtuuttamillemme asennusliikkeille.

Tietoja voidaan siirtää, tilauksen niin vaatiessa, rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Yksityisyydensuoja ja käyttöehdot

Meille antamasi tiedot


Keräämme tietoja, jotka annat meille suoraan. Keräämme tietoja esimerkiksi, kun luot tilin, päivität profiiliasi, osallistut palveluiden tiettyihin interaktiivisiin toimintoihin, täytät lomakkeen, pyydät asiakastukea tai kommunikoit kanssamme. Keräämiimme tietoihin saattaa sisältyä mm. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite sekä mitkä tahansa muut tiedot mitkä päätät antaa meille.


Jos annat meille henkilökohtaisia tietoja jonkun muun puolesta, sinun on varmistettava, että sinulla on oikeus luovuttaa kyseiset tiedot meille, muun muassa kyseiseltä henkilöltä saatu, ja että voimme kerätä, käyttää ja paljastaa näitä tietoja tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Kaikkien muista henkilöistä antamiesi tietojen kerääminen ja käsittely on tämän käytännön mukaista.